Vận hành

Vận hành
Hệ thống lọc Ecomix được phối hợp với 5 vật liệu lọc chính (cát thạch anh, cát man gan, AC, BIRM)