Xử lý trước lắp đặt

Xử lý trước lắp đặt
Kiểm tra và test nước thực tế của từng công trình khi khảo sát.

Sục rửa bể nước ngầm trước khi lắp đặt nhằm đảm bảo tối đa chất lượng nguồn nước.